Voor de verkoop, van bij Van Brero & Breugem te koop staande objecten, zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een voorstel / bod en het sluiten van een koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de van toepassing zijnde voorwaarden vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM. Deze zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbanken en liggen na het maken van een afspraak op ons kantoor ter inzage.

De bijbehorende woningpresentatie is slechts bedoeld als uitnodiging tot het bezichtigen van de betreffende onroerende zaak en als uitnodiging tot het doen van een voorstel hierop.

De in uw bezit zijnde woningpresentatie is slechts een globale omschrijving van de te koop aangeboden onroerende zaak. Voor onjuistheden achten wij ons niet aansprakelijk, er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van zijn eigen onderzoeksplicht.

Al onze aanbiedingen zijn "kosten koper", tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Dit betekent dat onder andere de overdrachtsbelasting, financieringskosten en de notariskosten voor rekening zijn van de koper.

De koopovereenkomst komt pas na schriftelijke vastlegging en door ondertekening door beide partijen tot stand, waarbij verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste punten, zoals: prijs, oplevering, voorbehoud financiering en eventuele ander ontbindende, aanvullende en / of opschortende voorwaarden.

Indien de koper wil dat er ontbindende of opschortende voorwaarden worden opgenomen in de koopakte, dan dient de koper deze voorwaarden uitdrukkelijk te melden bij het uitbrengen van zijn voorstel. Alleen dan is het mogelijk dat deze voorwaarden worden opgenomen in de koopakte, op voorwaarde dat partijen akkoord gaan met het gestelde.

De termijn voor de koper, die wordt gehanteerd voor de ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de financiering, wordt gesteld op: " 4 weken na de datum van het ondertekenen van de koopovereenkomst door de verkoper ".

Koper is bekend met het feit dat koper uiterlijk " 6 weken na de datum van het ondertekenen van de koopovereenkomst door de verkoper " een waarborgsom dient te hebben gestort bij de notaris die de levering van het eigendom zal verzorgen. De waarborgsom is 10% van de overeengekomen koopsom. In plaats van een waarborgsom mag er ook een onherroepelijke bankgarantie worden gesteld.

Een mondeling gedaan bod / voorstel dient te allen tijde schriftelijk (brief, fax of e-mail) aan Van Brero & Breugem Makelaardij o.g. b.v. te worden bevestigd, een verkoper zal niet eerder dan na schriftelijke bevestiging een reactie geven.

Na het tot stand komen van overeenstemming wordt door Van Brero & Breugem Makelaardij o.g. b.v. de koopakte in de Nederlandse taal opgemaakt conform een aangepast model koopakte (basis: model koopakte januari 2007 dat is vastgesteld door de Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Makelaars). Een voorbeeld exemplaar is na afspraak op ons kantoor in te zien.

Het onroerend goed wordt door de verkoper leeg en ontruimd en conform de aan de koopakte gehechte lijst van zaken opgeleverd, tenzij anders overeengekomen.

OUDERDOMSCLAUSULE
Bij objecten ouder dan circa 30 jaar wordt de zgn. 'ouderdomsclausule' in de koopakte opgenomen: koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) meer dan 30 jaar oud is, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden lager liggen dan bij nieuwere woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 (van de koopakte) omschreven (woon)gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

Indien koper een voorbehoud voor een bouwkundige keuring en / of een voorbehoud voor financiering en / of een voorbehoud voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie in de koopovereenkomst wil opnemen, dan worden onderstaande artikelen daarvoor in de koopakte opgenomen, indien verkoper hiermee instemt.

CLAUSULE BOUWKUNDIGE KEURING
Verkoper gaat ermee akkoord dat koper voor eigen rekening de woning aan een bouwkundige keuring, door een daartoe bevoegde instantie, laat onderwerpen. Indien uit het bouwtechnisch rapport blijkt dat de woning ernstige bouwkundige gebreken vertoont, waarvan het herstel een bedrag van € 4.500,= inclusief B.T.W. te boven gaat, kan de koper de koopovereenkomst kosteloos, boetevrij en zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, mits hij dit binnen 2 weken na datum ondertekening van de koopovereenkomst door de verkoper, met bewijs van ontvangst aan Van Brero & Breugem Makelaardij o.g. b.v. kenbaar heeft gemaakt, onder overlegging van bewijsstukken. Onder bouwkundige gebreken worden nadrukkelijk geen zichtbaar achterstallig onderhoud (bijvoorbeeld slecht schilderwerk), materiaalveroudering (bijvoorbeeld een oude c.v. ketel) en / of keuken- en / of badinrichting verstaan. Daarnaast worden van de bouwkundige gebreken uitgesloten die zaken die expliciet door de verkoper aan de koper kenbaar zijn gemaakt.

CLAUSULE FINANCIERING
Deze overeenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:- op 4 weken na datum ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper - koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van minimaal € benodigde hypotheekbedrag (maximaal koopsom + kosten), zegge xxxxxxxxxxx EURO geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan n.v.t., of een rentepercentage niet hoger dan n.v.t., bij de volgende hypotheekvorm: op normale voorwaarden en tarieven, passend bij gangbare hypotheekvormen.

CLAUSULE NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE
Op - 4 weken na datum ondertekening van de koopovereenkomst door verkoper - koper geen met de aangevraagde corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen (indien van toepassing).

BEDENKTIJD
De koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om deze koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (in kopie) aan de koper ter hand gesteld is. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin tenminste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

ONDERTEKENING
Uit de overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de akte hebben ondertekend. De partij die de akte als eerste ondertekent, doet dit onder voorbehoud dat hij uiterlijk op de 15e werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen. Indien de eerste ondertekenaar niet tijdig ( een kopie van ) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen, heeft hij het recht zich op het voorbehoud te beroepen, waardoor hij niet (meer) gebonden is. Dit recht vervalt als daar niet uiterlijk op de tweede werkdag nadat alsnog (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte is ontvangen, gebruik van is gemaakt. Versie 2007.1